ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto vyhlašuje výběrové řízení na zpracování auditu účetní závěrky společnosti za rok 2017

 

Pravidla pro podání nabídek na ZPRACOVÁNÍ AUDITU ERB bank, a.s. v likvidaci se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 284 28 943, za rok 2017

Na základě návrhu České národní banky byla rozhodnutím Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016 společnost ERB bank, a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 14463, zrušena s likvidací, přičemž výše uvedený soud jmenoval likvidátorem společnosti JUDr. Jiřinu Lužovou.

Z tohoto důvodu vyhlašuje likvidátor výběrové řízení na zpracování auditu společnosti ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno, IČ: 28428943, za rok 2017.

Podmínky:

a) smlouva o provedení auditu účetní závěrky bude uzavřena se zájemcem, který nejpozději do 19.3.2018 předloží nejvýhodnější nabídku ze všech likvidátorovi došlých;

Inzerce:
Poptávka likvidátora bude zveřejněna na webových portálech http://www.erbank.cz a dále na https://www.ak-luzova.cz, kde budou zveřejněna tato pravidla pro podání nabídek.

Pravidla pro podání nabídek:
Nabídky na zpracování auditu za rok 2017 mohou zájemci zaslat poštou, případně osobně doručit na adresu: JUDr. Jiřina Lužová, likvidátor, Dušní 22, 110 00 Praha 1, či emailem na Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. , nejpozději do 19.3.2018. Nabídka musí být zřetelně označena: Nabídka na zpracování auditu ERB bank, a.s. v likvidaci za rok 2017.

Zájemci se mohou výběrového řízení zúčastnit, pokud předloží nabídku s těmito náležitostmi:
a) přesná výše odměny za provedení auditu v CZK bez DPH;
b) přesné označení subjektu, který nabídku činí;
c) nabídka musí být podepsána osobou oprávněnou jednat za poptávajícího, právnické osoby přiloží výpis z obchodního rejstříku;
d) návrh smlouvy o provedení auditu účetní závěrky

Pravidla pro nakládání s nabídkami:
Nejpozději do 7 dnů od skončení lhůty pro podání nabídek, provede likvidátor vyhodnocení nabídek. Zájemce, který předloží nejvýhodnější nabídku, bude vyzván k uzavření smlouvy o provedení auditu účetní závěrky ve lhůtě do 3 dnů. V případě marného uplynutí lhůty k uzavření smlouvy o provedení auditu účetní závěrky z důvodu prodlení na straně zájemce, může být na základě rozhodnutí likvidátora vyzván zájemce druhý v pořadí.


Upozornění:
Podání nabídky nezakládá likvidátorovi závazek uzavřít smlouvu o provedení auditu účetní závěrky.
Likvidátor si vyhrazuje právo odmítnout nabídky bez udání důvodu, jakož i měnit podmínky a pravidla pro nakládání s nabídkami. Zájemci, kteří předloží svou nabídku v této souvislosti, nemohou vůči likvidátorovi uplatňovat jakékoliv náklady spojené s podáním nabídky a nároky na náhradu škody, která by jim v případě odmítnutí všech nabídek nebo neuzavřením smlouvy eventuelně vznikla.

V Praze dne 1.3.2018

ERB bank, a.s., v likvidaci
JUDr. Jiřina Lužová
likvidátor společnosti

 

Oznámení klientům ERB bank, a.s. o výplatě vkladů

Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu základních náhrad pohledávek z vkladů dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s.

pdfOznámení o zahájení výplat základních náhrad vkladů

pdfOznámení o přijímaní žádostí o výplatu zvýšených náhrad

pdfSeznam poboček.pdf

Oznámení o vstupu do likvidace

JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev.č. ČAK 07991, Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, jako likvidátorka společnosti ERB bank, a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto oznamuje, že dne 25. října 2016 vstoupila shora nadepsaná společnost do likvidace na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016.

Informace pro věřitele

Likvidátorka tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývá věřitele společnosti, aby své pohledávky přihlásili nejpozději do 28. února 2017.

Své pohledávky přihlásíte zasláním písemné přihlášky v uvedené lhůtě na následující adresu:

JUDr. Jiřina Lužová

Dušní 866/22

110 00 Praha 1

Česká republika

Datová schránka: jx6yac9

V přihlášce prosím uveďte:

 

  • přesné označení navrhovatele, tedy jméno a adresu, případně obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo;
  • důvod vzniku přihlašované pohledávky (např. smlouva);
  • výši pohledávky, kterou evidujete za ERB bank, a.s., a to včetně případného příslušenství (úroky z prodlení, penále či sankce) a datum, ke kterému je pohledávka vyčíslena;
  • datum splatnosti pohledávky;
  • a případné zajištění pohledávky (např. zástavní právo).

 

K přihlášce pohledávky je nutné přiložit veškeré listiny a doklady, které prokazují Váš nárok na zaplacení pohledávky v uváděné výši, zejména prosím doložte právní titul, tedy důvod vzniku příslušné pohledávky (například doložením kopie smlouvy, včetně veškeré související dokumentace), případně také dříve zasílané faktury nebo výzvy k úhradě.

Pokud banka Vaši pohledávku již eviduje, není žádné další přihlášení pohledávky nutné.

V případě, že máte jakékoli otázky nebo nejasnosti související s přihlašováním pohledávky, obraťte se prosím na naši infolinku tel. č.: +420 236 073 784 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Informace pro vkladatele

V případě, že jste vkladateli u ERB bank, a.s. (běžný účet, termínované vklady apod.), pak ve věcech souvisejících s výplatou náhrad za pohledávky z vkladů naleznete podrobnější informace na stránkách Garančního systému finančního trhu:

http://erbbank.garancnisystem.cz/

Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni, tedy pouze do 11. října 2016. V případě, že se na některé Vaše pohledávky nevztahuje pojištění vkladů, můžete takové pohledávky přihlásit způsobem popsaným výše v části "Informace pro věřitele".

Kontaktní adresa

Pro doručování korespondence ERB bank, a.s., která nesouvisí s přihlašováním pohledávek popsaným výše v části "Informace pro věřitele", používejte prosím v zájmu urychlení vyřízení i nadále následující adresu:

ERB bank, a.s.

Štefánikova 78/50

150 00 Praha 5

Česká republika

Plnění závazků vůči ERB bank, a.s.

Upozorňujeme, že nadále není možné přijímat platby na úhradu Vašich závazků vůči ERB bank, a.s. na stávající účty vedené u ERB bank, a.s.

Úhradu Vašich závazků vůči ERB bank, a.s. prosím provádějte na následující účty vedené ve prospěch ERB bank, a.s. u Československé obchodní banky, a. s.

Platby v CZK:      

Číslo účtu:                                                        277284771/0300

Název banky příjemce:                                   Československá obchodní banka, a. s.

Název příjemce:                                               ERB bank, a.s.

IBAN:                                                               CZ54 0300 0000 0002 7728 4771

SWIFT(BIC):                                                     CEKOCZPP

 

Platby v EUR:

Číslo účtu:                                                        277284667/0300

Název banky příjemce:                                   Československá obchodní banka, a. s.

Název příjemce:                                               ERB bank, a.s.

IBAN:                                                                  CZ49 0300 0000 0002 7728 4667

SWIFT(BIC):                                                     CEKOCZPP

 

Variabilní symbol: U každé platby uveďte číslo původního účtu vedeného ERB, na který jste dosud byli povinni provádět úhrady, avšak bez uvedení lomítka a kódu banky. Pokud jste například dosud zasílali své platby na platební účet č. 1234567/2210, vedený u ERB, použijte variabilní symbol 1234567.

Poznámka pro příjemce: Do poznámky pro příjemce uveďte text: "Splátka úvěru" a Vaše jméno nebo firmu. Usnadníte tím párování plateb.

Korespondenční banky: Seznam korespondenčních bank naleznete na webových stránkách ČSOB na adrese https://www.csob.cz/portal/entrepreneurs-firms-and-institutions/contacts/correspondent-banks
(případně na jiné stránce ČSOB nebo dotazem u ČSOB).

Dodržováním výše uvedených pokynů předejdete případným nesrovnalostem a situacím, kdy Vámi provedenou platbu nebude možné řádně zaúčtovat.