ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463

 

Pravidla pro podání nabídek na prodej majetku (soubor nemovitých a movitých věcí) dlužníka

 

Pravidla pro podání nabídek na ARCHIVACI SPISOVÉHO MATERIÁLU

 

Pravidla pro podání nabídek na ÚPLATNÉ POSTOUPENÍ POHLEDÁVKY DLUŽNÍKA

 

 

 

ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto vyhlašuje výběrové řízení na zpracování auditu společnosti
od 1.1.-18.3.2018

 

VYROZUMĚNÍ o prohlášení konkursu

 

ERB bank, a.s. v likvidaci, se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (dříve Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463 (dále jen „Banka“), tímto oznamuje, že dne 19. března 2018 byl usnesením Krajského soudu v Brně, č. j. KSBR 33 INS 19795/2017-A-22, zjištěn úpadek Banky a na majetek Banky byl prohlášen konkurs. Insolvenční správkyní Banky byla ustanovena JUDr. Jiřina Lužová, se sídlem Praha 1, Dušní 22, PSČ 110 00, IČO 446 86 650 (dále jen „Insolvenční správkyně“).

Podle § 373 zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), se pohledávky věřitelů vyplývající z účetnictví Banky pokládají za přihlášené okamžikem prohlášení konkursu. Jednotliví věřitelé Banky, jejichž pohledávky se podle předchozí věty pokládají za přihlášené, obdrží od Insolvenční správkyně v nejbližší době (nejpozději do 60 dnů ode dne prohlášení konkursu) oznámení, v němž budou o nastalé situaci blíže informováni, zejména pokud jde o:

 

skutečnost, že byl na majetek Banky prohlášen konkurs;

výši a charakter pohledávky věřitele za Bankou;

způsob a lhůtu pro uplatnění námitky proti výši přihlášené pohledávky;

místo a termín konání schůze věřitelů;

způsob, jakým budou věřitelé dále informováni; a

případná další opatření.

 

V Praze, dne 20. března 2018

 

ERB bank, a.s., v likvidaci
JUDr. Jiřina Lužová, insolvenční správkyně

 

 

Oznámení klientům ERB bank, a.s. o výplatě vkladů

Garanční systém finančního trhu zahájí výplatu základních náhrad pohledávek z vkladů dne 20. října 2016 prostřednictvím vybraných poboček České spořitelny, a.s.

pdfOznámení o zahájení výplat základních náhrad vkladů

pdfOznámení o přijímaní žádostí o výplatu zvýšených náhrad

pdfSeznam poboček.pdf

Oznámení o vstupu do likvidace

JUDr. Jiřina Lužová, advokátka, ev.č. ČAK 07991, Dušní 866/22, 110 00 Praha 1, jako likvidátorka společnosti ERB bank, a.s., se sídlem Čechyňská 419/14a, Trnitá, 602 00 Brno (Štefánikova 78/50, 150 00 Praha 5), IČO 284 28 943, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 14463, tímto oznamuje, že dne 25. října 2016 vstoupila shora nadepsaná společnost do likvidace na základě usnesení Městského soudu v Praze č.j. 83 Cm 2372/2016-6 ze dne 24. října 2016.

Informace pro věřitele

Likvidátorka tímto v souladu s ust. § 198 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, vyzývá věřitele společnosti, aby své pohledávky přihlásili nejpozději do 28. února 2017.

Své pohledávky přihlásíte zasláním písemné přihlášky v uvedené lhůtě na následující adresu:

JUDr. Jiřina Lužová

Dušní 866/22

110 00 Praha 1

Česká republika

Datová schránka: jx6yac9

V přihlášce prosím uveďte:

 

  • přesné označení navrhovatele, tedy jméno a adresu, případně obchodní firmu, sídlo a identifikační číslo;
  • důvod vzniku přihlašované pohledávky (např. smlouva);
  • výši pohledávky, kterou evidujete za ERB bank, a.s., a to včetně případného příslušenství (úroky z prodlení, penále či sankce) a datum, ke kterému je pohledávka vyčíslena;
  • datum splatnosti pohledávky;
  • a případné zajištění pohledávky (např. zástavní právo).

 

K přihlášce pohledávky je nutné přiložit veškeré listiny a doklady, které prokazují Váš nárok na zaplacení pohledávky v uváděné výši, zejména prosím doložte právní titul, tedy důvod vzniku příslušné pohledávky (například doložením kopie smlouvy, včetně veškeré související dokumentace), případně také dříve zasílané faktury nebo výzvy k úhradě.

Pokud banka Vaši pohledávku již eviduje, není žádné další přihlášení pohledávky nutné.

V případě, že máte jakékoli otázky nebo nejasnosti související s přihlašováním pohledávky, obraťte se prosím na naši infolinku tel. č.: +420 236 073 784 nebo e-mail Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript. .

Informace pro vkladatele

V případě, že jste vkladateli u ERB bank, a.s. (běžný účet, termínované vklady apod.), pak ve věcech souvisejících s výplatou náhrad za pohledávky z vkladů naleznete podrobnější informace na stránkách Garančního systému finančního trhu:

http://erbbank.garancnisystem.cz/

Součástí pojištěné pohledávky z vkladu jsou i úroky vypočtené k rozhodnému dni, tedy pouze do 11. října 2016. V případě, že se na některé Vaše pohledávky nevztahuje pojištění vkladů, můžete takové pohledávky přihlásit způsobem popsaným výše v části "Informace pro věřitele".

Kontaktní adresa

Pro doručování korespondence ERB bank, a.s., která nesouvisí s přihlašováním pohledávek popsaným výše v části "Informace pro věřitele", používejte prosím v zájmu urychlení vyřízení i nadále následující adresu:

ERB bank, a.s.

Štefánikova 78/50

150 00 Praha 5

Česká republika

Plnění závazků vůči ERB bank, a.s.

Upozorňujeme, že nadále není možné přijímat platby na úhradu Vašich závazků vůči ERB bank, a.s. na stávající účty vedené u ERB bank, a.s.

Úhradu Vašich závazků vůči ERB bank, a.s. prosím provádějte na následující účty vedené ve prospěch ERB bank, a.s. u Československé obchodní banky, a. s.

Platby v CZK:      

Číslo účtu:                                                        277284771/0300

Název banky příjemce:                                   Československá obchodní banka, a. s.

Název příjemce:                                               ERB bank, a.s.

IBAN:                                                               CZ54 0300 0000 0002 7728 4771

SWIFT(BIC):                                                     CEKOCZPP

 

Platby v EUR:

Číslo účtu:                                                        277284667/0300

Název banky příjemce:                                   Československá obchodní banka, a. s.

Název příjemce:                                               ERB bank, a.s.

IBAN:                                                                  CZ49 0300 0000 0002 7728 4667

SWIFT(BIC):                                                     CEKOCZPP

 

Variabilní symbol: U každé platby uveďte číslo původního účtu vedeného ERB, na který jste dosud byli povinni provádět úhrady, avšak bez uvedení lomítka a kódu banky. Pokud jste například dosud zasílali své platby na platební účet č. 1234567/2210, vedený u ERB, použijte variabilní symbol 1234567.

Poznámka pro příjemce: Do poznámky pro příjemce uveďte text: "Splátka úvěru" a Vaše jméno nebo firmu. Usnadníte tím párování plateb.

Korespondenční banky: Seznam korespondenčních bank naleznete na webových stránkách ČSOB na adrese https://www.csob.cz/portal/entrepreneurs-firms-and-institutions/contacts/correspondent-banks
(případně na jiné stránce ČSOB nebo dotazem u ČSOB).

Dodržováním výše uvedených pokynů předejdete případným nesrovnalostem a situacím, kdy Vámi provedenou platbu nebude možné řádně zaúčtovat.